Trafique
Trafique De Groene Boog Impressie Recreaduct

De Groene Boog - Rotterdam

De Groene Boog is de nieuwe verbinding tussen de A16 (bij Terbregseplein) en de A13 (bij Rotterdam The Hague Airport) aan de noordrand van Rotterdam. De 11 km lange Rijksweg verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid van het noord-oostelijk deel van Rotterdam, Lansingerland en de omliggende regio. De Groene Boog is een uitbreiding van de ringweg van Rotterdam (de Rotterdamse Ruit) en ontlast het Rotterdamse deel van de A20 tussen Knooppunten Terbregseplein en Kleinpolderplein.

Locatie
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Periode
2019-2025
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Stakeholders
Gemeente Rotterdam, Gemeente Lansingerland, Provincie Zuid-Holland en Recreatieschap Rottemeren
Samenwerking
Dura Vermeer, Van Oord, Besix, Rebel, TBI, H+N+S landschapsarchitecten, Quist Wintermans architekten en Hosper (ontwerp Lage Bergse Bos)
Trafique De Groene Boog overzichtstekening tunnelmond
Nieuwe beplanting Lage Bergse Bos op de tunnel

Halfverdiepte tunnel, nieuw bos en flauwe taluds

Om De Groene Boog goed in te passen wordt ter plaatse van het Lage Bergse Bos de halfverdiepte Rottermerentunnel aangelegd met een lengte van 2.235 meter. Op het tunneldak wordt nieuw bos aangeplant. Door gebruik te maken van flauwe taluds zal de aanwezigheid van de snelweg op termijn niet meer worden ervaren. De technische voorzieningen zijn opgenomen en geïntegreerd. Twee dienstgebouwen zijn opgenomen in het nieuwe park- en bosontwerp.

Trafique De Groene Boog impressie zonnevelden

Energieneutraal

De Groene Boog is een energieneutrale snelweg. De energie die nodig is voor verlichting langs de weg en in de tunnel, voor de matrixborden en andere technische voorzieningen, wordt opgewekt met zonnevelden die zijn opgenomen in de knopen van de snelweg. De zonnevelden dienen tevens als infiltratievelden. Tussen de zonnepanelen is voldoende ruimte gelaten, zodat hemelwater en zonlicht het maaiveld onder de zonnepanelen bereikt. De velden zijn ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel.

Trafique De Groene Boog doorsnede zonneveld
Watergangen rond de zonnevelden
De 11 kilometer lange rijksweg tussen de A16/A20 Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport is de eerste energieneutrale snelweg met een tunnel.
Trafique De Groene Boog Recreaduct
Doorsnede recreaduct

Recreaduct

De barrièrewerking van De Groene Boog wordt voorkomen door het onderliggend wegennet en bestaande fiets- en wandelroutes opnieuw te verbinden en waar mogelijk te verbeteren. Ter hoogte van het Schiebroeksepark is een nieuwe fietsbrug over de Rijksweg voorzien van brede groenstroken, waar de fiets- en faunaverbinding zijn gecombineerd.

Trafique De Groene Boog watergangen
Principes waterhuishouding

Waterhuishouding

De Groene Boog heeft een eigen watersysteem, los van de omliggende polders. Door gebruik te maken van een lager waterpeil wordt voorkomen dat water van de weg het polderwater bereikt. De sloten langs de weg zijn voorzien van drasbermen, waarin het water van de weg wordt opgevangen en gezuiverd. Het water van viaducten en uit de tunnel wordt afgevoerd naar de infiltratievoorzieningen onder de zonnevelden.

Trafique De Groene Boog faunapassages
Principes faunapassages

Faunapassages

Aanwezige soorten en bestaande migratieroutes zijn in beeld gebracht en op basis hiervan zijn de faunapassages ontworpen. De faunapassages bestaan uit afgeschermde zones onder viaducten met stenen of boomstronken, uit droogloopstroken onder bruggen (of opgenomen in duikers) en uit verbindingen met hogere bomen voor vleermuizen. Op verschillende plekken worden oude viaducten hergebruikt als faunapassage door deze te voorzien van grond en beplanting.

Trafique De Groene Boog overzichtstekening
Overzichtstekening inpassing De Groene Boog