Trafique
Trafique I Jsseldijk Gouda Foto overzicht

IJsseldijk Gouda

Midden in de binnenstad van Gouda is de dijk langs de Hollandse IJssel versterkt. De getijdenrivier en de stad zijn hier direct met elkaar verbonden en bepalen samen het gezicht van de historische stad. De complexiteit van dit werk zit in de bestaande steile dijktaluds en in de beperkte ruimte om de versterkingsmaatregelen uit te voeren. Dit stelt hoge eisen aan de ruimtelijke kwaliteit. Samen met Feddes/Olthof landschapsarchitecten zijn de details van het Esthetisch Ontwerp zorgvuldig uitgewerkt. Met twee aansprekende ontwerpen voor de locatie bij het Weidebloemkwartier en de binnenstad.

Locatie
Gouda, Zuid-Holland, Nederland
Periode planvorming
2015-2016
Perode uitvoering
2018-2018
Opdrachtgever
Hoogheemraadschap Rijnland
Samenwerking
Feddes/Olthof landschapsarchitecten, RHDHV, Mourik

Struinpad langs de Hollandse IJssel

In het traject vanaf de binnenstad van Gouda tot voorbij de Haastrechtse brug moest de dijk worden versterkt. Het waterfront van het stedelijk gebied is hier bijzonder smal, ingeklemd tussen de verkeersweg op de kruin van de dijk en de rivier waarin de waterstand met het getijde mee fluctueert. Het uitgangspunt in het ontwerp is het versterken van de waterbeleving. Daarom is hier een struinpad ontworpen tussen de rivier en de nieuwe kademuur om de rivier met haar getijde van dichtbij te kunnen beleven.

Trafique I Jsseldijk Gouda Ontwerpprincipe
Ontwerpprincipe van het struinpad

Versterken van de waterbeleving

Als oplossing van het hoogteverschil tussen het struinpad en de weg is er een kademuur van 80 centimeter hoog ontworpen, afgedekt met een brede betonnen deksloof. Als overgang van de gemetselde kademuren van de binnenstad naar de natuurlijke oevers bij IJsselhof wordt deze kademuur met basaltsteen bekleed. Het overblijvende grondtalud krijgt een flauwe helling en er wordt een smal halfverhard struinpad op aangelegd. Voor de passage van dit struinpad met het Hanepraaigemaal en de Haastrechtse brug zijn stalen loopbruggen ontworpen. Enkele nieuwe trappen maken het struinpad vanaf de kruin bereikbaar.

Trafique I Jsseldijk Gouda Foto loopbrug vanaf struinpad
Stalen loopbrug Hanepraaigemaal
Trafique I Jsseldijk Gouda foto loopbrug
Stalen brug onder Haastrechtse brug
Trafique I Jsseldijk Gouda Foto struinen
Oeverbeplanting zorgt voor veranderingen per jaargetijde